Privātuma politika

Mēs, uzņēmumā SIA „Telia Latvija” (“Telia”), atzīstam, ka privātums mūsu klientiem un sadarbības partneriem ir svarīgs, un apņemamies cienīt un sargāt savu klientu un sadarbības partneru privātumu. Mums tiek uzticēta Jūsu privātā informācija, un mēs esam atbildīgi, lai ik dienas attaisnotu šo uzticību.

Mēs izstrādājām šo Privātuma paziņojumu, lai:
• parādītu „Telia” apņemšanos un atbildību aizsargāt un cienīt Jūsu privātumu,
• paskaidrotu, kā apkopojam, lietojam un sargājam Jūsu personas datus, darbojoties kā personas datu pārzinis, un
• palīdzētu izprast jūsu personas datu apkopošanu un lietošanu, kā arī jūsu tiesības.

Personas datu apstrādē mēs ievērojam Latvijas likumus, Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (“VDAR”) un kompetento iestāžu izdotos obligātos noteikumus un instrukcijas.

Šis Privātuma paziņojums (pēdējoreiz atjaunināts 2021. gada 07. oktobrī) ir piemērojams, kad izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus, sadarbojaties ar mums, kā arī apmeklējat mūsu vietnes. Šo Privātuma paziņojumu nepiemēro citu uzņēmumu vietnēm vai pakalpojumiem pat tad, ja tiem piekļūts, izmantojot „Telia” tīklu vai pakalpojumus.

TERMINI

Pirms detalizētas informācijas sniegšanas ir lietderīgi definēt dažus šajā Paziņojumā izmantotos terminus.

Anonimizētie dati ir ar jums kā fizisku personu vairs nesaistīta informācija, jo visi identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopuma.
Klients ir jebkura persona, kura abonē, pērk vai lieto mūsu Pakalpojumus. Klients, kas ar „Telia” ir noslēdzis līgumu, ir atbildīgs par to, lai visi tā abonementa lietotāji (piemēram, ģimenes locekļi) izprot un piekrīt šim Paziņojumam.
Sadarbības partneris ir jebkura persona, ar ko mums ir sadarbības attiecības, piemēram, attiecībā uz telekomunikāciju tīklu un infrastruktūras izvietošanu nekustamajā īpašumā, dažādu pakalpojumu sniegšanu mums, utt.
Personas dati ir visas ziņas, ko iespējams tieši vai netieši sasaistīt ar Jums kā fizisku personu. Mūsu apstrādāto personas datu veidi ir sīkāk raksturoti tālāk šajā Paziņojumā.
Pakalpojumi nozīmē visus „Telia” piedāvātos un tiešsaistē vai bezsaistē pieejamos produktus un pakalpojumus.
Datplūsmas dati ir jebkāda informācija, ko izmanto vai apstrādā datu pārraidei elektroniskajā sakaru tīklā vai sakaru pakalpojumu rēķinu sagatavošanā. Izmantojot sakaru pakalpojumus, tiek radīti dati, kas, piemēram, var pārsūtīt ziņas par pušu izmantotajiem abonementiem un gala iekārtām, sakaru sākuma un beigu laikiem, ilgumu un maršrutēšanu, datu pārraides protokolu, pārsūtīto datu apjomu, abonementa vai gala iekārtas atrašanās vietu noteiktās mobilā tīkla bāzes stacijas pārklājuma zonā vai citur, sakaru tīklā pārsūtīto datu formātu un citu līdzīgu informāciju, ko apstrādā sakaru tīklā ziņojumu pārsūtīšanas, izplatīšanas vai sniegšanas laikā. Ja datplūsmas dati ir tieši vai netieši identificējami ar Jums kā fizisku personu, tos arī kategorizē kā personas datus.

Kā notiek personas datu apkopošana?

„Telia” sniedz plašu Pakalpojumu klāstu. Informācija, ko apkopojam par Jums, ir atkarīga no Jūsu izmantotajiem, abonētajiem vai pirktajiem Pakalpojumiem un mums sniegto informāciju, kad pērkat vai reģistrējaties mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem.

Mēs apkopojam personas datus, ko:
jūs iesniedzat, piemēram, kad sazināties vai sadarbojaties ar mums, piemēram, pērkot vai reģistrējoties mūsu Pakalpojumiem vai sazināties ar mums, pieprasot informāciju;
ģenerē, kad izmantojat kādu Pakalpojumu, ja to atļauj piemērojamais likums, piemēram, izmantojot mūsu tīklu vai citus Pakalpojumus (piemēram, veicot tālruņa zvanu, sūtot e-pastu vai apmeklējot mūsu vietnes);
mēs iegūstam no citiem avotiem, piemēram, citiem pakalpojumu sniedzējiem vai tādiem publiski pieejamiem reģistriem kā Iedzīvotāju reģistra centrs vai pasta nodaļu reģistri.

Jums nav pienākuma izpaust personas datus „Telia”, tomēr gadījumā, ja izlemjat to nedarīt, iespējams, mēs nevarēsim sniegt Jums savus Pakalpojumus.

Kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam?

Mēs apkopojam personas datus šādās kategorijās:
• pamatinformācija, piemēram, vārds/uzvārds un kontaktinformācija;
• demogrāfiskā informācija, piemēram, vecums, dzimšanas datums, personas kods;
• dati, kas saistīti ar klienta attiecībām, piemēram, Pakalpojuma un pasūtījumu informācija, rēķini, kredīta un maksājumu informācija, mārketinga atļaujas un aizliegumi, klienta kontaktinformācija un ar to saistītie ieraksti, piemēram, zvani mūsu klientu apkalpošanas dienestam;
• dati, kas ģenerēti saistībā ar sakaru un citu Pakalpojumu lietošanu, piemēram, datplūsmas dati saistībā ar zvaniem un e-pasta ziņojumiem; informācija par sakaru pusēm, savienojuma laiks, datu pārraides protokols, atrašanās vietas dati un ar gala iekārtu saistītie dati;
• citi dati par pakalpojumu lietošanu, piemēram, ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību iegūtie dati saistībā ar interneta vai mobilo pārlūkošanu;
• dati, kas saistīti ar klienta vai lietotāja identificēšanu un reģistrēšanu, piemēram, lietotāja ID un paroļu informācija, kas nepieciešama mobilo sertifikātu pārvaldībā;
• citi dati, ko apkopo ar Jūsu piekrišanu un kuru sīkāks raksturojums tiek sniegts, lūdzot Jūsu piekrišanu.

„Telia” apstrādā bērnu personas datus tikai tad, ja tas nepieciešams noteiktajos apstākļos un to atļauj piemērojamie likumi. „Telia” veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu un pārliecinātos, ka bērna vecāks vai aizbildnis ir piekritis personas datu apstrādei vai atļāvis to, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ar apstrādi saistītos privātuma riskus.

Kā tiek izmantoti personas dati?

„Telia” apkopo, apstrādā un izmanto tos personas datus, kas nepieciešami darbības nodrošināšanai, efektīvai klientu apkalpošanai un atbilstošajām komerciāla rakstura darbībām, tostarp anonimizētu datu apstrādei.

Mēs vispirms apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Jums, vai likumīgajām interesēm saistībā ar mūsu Pakalpojumu lietošanu vai sniegšanu. Pēc tam mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus atbilstoši citiem likumos paredzētiem kritērijiem, piemēram, piekrišanu vai piemērojamā likumā paredzētajos gadījumos.

„Telia” apstrādā Jūsu personas datus turpmāk norādītajiem mērķiem.

Pakalpojumu sniegšana: mēs apstrādājam personas datus, lai Jums nodrošinātu un sniegtu Pakalpojumus. Piemēram, Jūsu dati tiek apstrādāti saistībā ar sakaru pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lai saņēmējam nosūtītu zvanu, teksta ziņojumu vai e-pastu. Turklāt Pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams apstrādāt personas datus, lai identificētu klientus vai lietotājus, apstrādātu un piegādātu pasūtījumus, iesniegtu rēķinus par Pakalpojumiem, kā arī kredītu kontroles, klientu apkalpošanas un dažādu kļūdu un starpgadījumu risināšanas vai sūdzību apstrādes mērķiem. Mēs apstrādājam personas datus klientu komunikācijā, piemēram, sūtot paziņojumus par Pakalpojumiem un saziņai ar klientiem saistībā ar mūsu Pakalpojumiem. Šim mērķim datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas b apakšpunktu (apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei). Ja pārstāvat juridisku personu, tad Jūsu personas datu apstrāde (piem., Jūsu pamatinformācijas un pārstāvības pamata dati) tiek balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunktu (leģitīmā interese nodrošināt līguma izpildes iespējas un pārliecināties, ka Jums ir tiesības pārstāvēt Klientu – juridisku personu).

Pakalpojumu saņemšana: mēs apstrādājam Sadarbības partneru personas datus, lai stātos sadarbības attiecībās, saņemtu pakalpojumus, u.tml. Mēs varam apstrādāt Sadarbības partneru pamatinformāciju, lai noslēgtu līgumu, pārliecinātos par pārstāvības tiesībām, sazinātos saistībā ar sadarbības attiecībām. Šim mērķim datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas b apakšpunktu (apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei). Ja pārstāvat juridisku personu, tad Jūsu personas datu apstrāde (piem., Jūsu pamatinformācijas un pārstāvības pamata dati) tiek balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunktu (leģitīmā interese nodrošināt līguma izpildes iespējas un pārliecināties, ka Jums ir tiesības pārstāvēt Sadarbības partneri – juridisku personu).

Izstrāde un analīze: mēs apstrādājam personas datus „Telia” iekšējām vajadzībām saistībā ar vispārējo izstrādi un mūsu uzņēmējdarbības, Pakalpojumu un saistīto procesu pārvaldību. Mēs apstrādājam personas datus arī Jūsu kā klienta vajadzību labākai izpratnei. Mēs varam apstrādāt datplūsmas datus sakaru pakalpojumu izstrādei, piemēram, sakaru tīklu darbības optimizēšanai. Mēs varam apkopot statistiku par Pakalpojumu izstrādi vai citām analīzes vajadzībām. Mēs varam grupēt savus klientus pēc rēķiniem, datu apjomiem un klientu attiecību ilguma vai ārējām kategorijām, piemēram, sagatavot atskaites par to, kā dažādas lietotāju grupas izmanto sakaru pakalpojumus vai kā personas dzīvesvieta un vecums ietekmē Pakalpojumu lietošanu. Šiem mērķiem datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunktu (leģitīmās intereses attīstīt mūsu Pakalpojumus atbilstoši tam kā tos izmanto mūsu Klienti).

Pārdošana un mārketings: mēs apstrādājam un lietojam gan anonimizētus, gan personas datus mārketinga vajadzībām un mārketinga mērķa grupu izveidei saskaņā ar piemērojamo likumu. Mēs varam apstrādāt personas datus, lai personalizētu un pielāgotu Pakalpojumus, piemēram, sniedzot ieteikumus un savos Pakalpojumos vai klientu kanālos parādot pielāgoto saturu. Mēs varam izmantot personas datus likumā noteiktajās robežās gan savu, gan mūsu sadarbības partneru produktu un pakalpojumu mārketinga vajadzībām, tiešajam mārketingam un tirgus izpētei, kā arī klientu apmierinātības aptaujām, piemēram, nosūtot tās uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Šiem mērķiem datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1. daļas f apakšpunktu (leģitīma interese informēt Klientus par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem), vai arī uz VDAR 6.panta 1.daļas a apakšpunktu (ja esat sniedzis savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai).

Informācijas drošība un pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana: mēs varam apstrādāt personas un datplūsmas datus, lai nodrošinātu informācijas drošību visiem saviem Pakalpojumiem un sakaru tīkliem. Mēs arī varam apstrādāt personas datus, lai konstatētu un novērstu dažādus Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas veidus un krāpšanu, piemēram, kad maksas sakaru pakalpojumi tiek izmantoti par velti. Šiem mērķiem datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1. daļas f apakšpunktu (leģitīma interese nodrošināt mūsu pakalpojumu drošību)

Atbilstība likumiem: mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savus likumos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedībai un datu sniegšanai kompetentajām iestādēm atbilstoši likuma prasībām, kas cita starpā var iekļaut tādu personas datu apstrādi un nodošanu, kā Jūsu pamatinformācijas datu, datu, kas saistīti ar klienta attiecībām, datu, kas ģenerēti saistībā ar Pakalpojumu lietošanu, un citu likumā noteikto datu apstrādi un nodošanu. Šiem mērķiem datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas c apakšpunktu (nepieciešams, lai izpildītu juridisku pienākumu).

Cits(-i) mērķis(-i), kam esat snieguši savu piekrišanu: mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus jebkuram citam mērķim, kam esat snieguši savu piekrišanu. Jums jebkurā laikā būs tiesības atsaukt savu piekrišanu. Šiem mērķiem datu apstrāde ir balstīta uz VDAR 6.panta 1.daļas a apakšpunktu (Jūsu piekrišana). Norādām, ka mutiski sniegtas piekrišanas var tikt ierakstītas, par ko iepriekš būsiet informēti. Ieraksti tiek veikti mūsu tiesību aizsardzībai, lai pierādītu piekrišanas saņemšanas faktu.

Visos iepriekšminētajos gadījumos mēs apstrādājam personas un datplūsmas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķim, vienmēr ņemot vērā Jūsu privātuma aizsardzību.

„Telia” izmantos Jūsu personas datus tikai atbilstoši tam mērķim, kam tie tika iegūti. Mēs varam apvienot datus, kas iegūti saistībā ar dažādiem Pakalpojumiem, ja šie dati ir tikuši iegūti vienam un tam pašam mērķim. Mēs nekad neapstrādājam personas datus noteiktajam mērķim neatbilstošā veidā.

Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

Jūsu personas datu aizsardzība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm.

„Telia” pastāvīgi strādā, lai aizsargātu savu klientu intereses. Mūsu ar drošību saistītais darbs ietver personāla, informācijas, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, biroja ēku un tehnisko iekārtu aizsardzību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta informācijai, piemēram, Jūsu personas datiem.

Mūsu ar drošību saistītais darbs ir vērsts uz līdzsvara atrašanu starp riska izpausmēm, uzņēmējdarbības vērtību, pieejamām tehnoloģijām, ievainojamībām un apdraudējumu, lai ievērotu piemērojamos likumos, noteikumos un līgumos noteiktās prasības.

Mums ir ļoti svarīga informācijas drošība un pienācīga klientu informācijas aizsardzība. Mēs tiecamies īstenot drošības pasākumus, lai radītu atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, kā arī novērstu un atklātu personas datu izpaušanu nesankcionētām personām.

Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

Mēs varam izpaust Jūsu informāciju:
„Telia” grupas uzņēmumiem piemērojamajā likumā paredzētajās robežās. Mūsu meitasuzņēmumi var izmantot Jūsu informāciju šajā dokumentā minētajiem mērķiem, tostarp, lai pārdotu Jums savus produktus un pakalpojumus.
Apakšuzņēmējiem, kas strādā mūsu labā un apstrādā Jūsu datus „Telia” uzdevumā. Šīs trešās puses drīkst izmantot personas datus tikai tam, lai sniegtu pakalpojumu, par ko ar mums ir vienojušās. Izmantojot apakšuzņēmējus, mēs rūpīgi pārliecināmies, ka arī mūsu apakšuzņēmēji darbojas saskaņā ar šo Paziņojumu. Šos pakalpojumus sniedzošie uzņēmumi var atrasties ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Ja mēs šādi pārsūtīsim Jūsu personas datus, mēs veiksim nepieciešamās darbības saskaņā ar piemērojamiem likumiem, lai nodrošinātu Jūsu privātuma tiesību nepārtrauktu aizsardzību.
Uzziņu dienestiem. Mēs izpaužam Jūsu personas datus (piemēram, vārdu/uzvārdu, tālruņa numuru un adresi) publicēšanai publiskos uzziņu dienestos (piemēram, tiešsaistes uzziņās vai telefongrāmatās) saskaņā ar likumu. Mēs cienām Jūsu tiesības pieprasīt savu personas datu nepublicēšanu uzziņu materiālos.
Citiem telekomunikāciju operatoriem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina vai ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā Jums, piemēram, rēķinu izrakstīšanā vai nepilnību un kļūdu izmeklēšanā. Atstājot mūsu tīklu un izmantojot mobilos viesabonēšanas pakalpojumus, ko nodrošina citi operatori (piemēram, ārzemju ceļojuma laikā), šie operatori var apkopot un apstrādāt Jūsu personas datus un iegūt datus no „Telia”. Šādai datu apstrādei un apkopošanai piemēro trešās puses operatora noteikumus un nosacījumus, nevis šo Privātuma paziņojumu. Mēs iesakām uzzināt vairāk par šo operatoru privātuma praksi.
Citām pusēm ar Jūsu piekrišanu, ko iespējams saņemt, piemēram, saistībā ar noteiktu pakalpojumu.

Mēs varam izpaust Jūsu informāciju arī šādos gadījumos:

Tiesvedības vajadzībām vai pēc tiesībsargājošas iestādes pieprasījuma, lai ievērotu piemērojamo likumu vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesvedību vai citu juridisku procesu. Piemēram, personas datus ir iespējams izpaust autortiesību īpašniekam vai atbilstošajam pārstāvim, pamatojoties uz tiesas nolēmumu. Mēs izpaužam datus arī kompetentajām iestādēm (piemēram, policijai vai ārkārtas dienestiem), kad to pieprasa likums, un vienmēr stingri ievērojot noteikto procedūru.
Kad to pieprasa vai citādi atļauj likums, piemēram, izsniedzot abonementiem detalizētus rēķinus.
Saistībā ar saimnieciskās darbības nodošanu, piemēram, apvienošanos, pārņemšanu, „Telia” aktīvu pārdošanu vai pakalpojumu pāreju citam uzņēmumam.

Mēs varam arī apstrādāt anonimizētus vai apkopotus datus, kas nav saistāmi ar Jums kā fizisku personu. Šos datus ir atļauts izmantot citiem mērķiem un izpaust citām personām.

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus?

Mēs uzglabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajā Privātuma paziņojumā norādītos mērķus, ja vien piemērojamais likums neparedz vai neatļauj ilgāku uzglabāšanas laiku. Anonimizēto datu uzglabāšanai nepiemēro šos ierobežojumus vai prasības.

Mēs cenšamies neglabāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un pārliecināties, ka personas dati un cita klientu informācija ir aktuāla un pareiza.

Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz līgumattiecībām, parasti tiek glabāti līgumattiecību laikā vai tik ilgi, cik nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. Pēc līgumattiecību beigām vai Pakalpojuma sniegšanas beigām personas un datplūsmas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tie būs nepieciešami, piemēram, nepabeigtiem darījumiem, rēķiniem, sūdzībām vai garantijas periodam. Parasti datu glabāšanas periods ir vismaz 3 gadi no tā gada beigām, kurā beidzās klientu attiecības. Atsevišķu datu tipu glabāšanas laiks var būt arī īsāks: piemēram, interneta lietošanas žurnāli (IP adreses) tiek glabāti 18 mēnešus.
Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr ir pamats to apstrādei. Ja klientam ir tiesības iebilst pret apstrādi, dati tiek dzēsti, kad klienta pieprasījums saistībā ar iebildumu ir apstrādāts un apstiprināts. Šāda veida apstrādes piemērs, uz kuru attiecas leģitīmas intereses, ir tiešais mārketings klientam pēc līgumattiecību beigām.
Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz juridiskām saistībām, tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik to prasa likums. Pienākumi attiecībā uz personas datu saglabāšanu ir noteikti, piemēram, tiesību aktos par grāmatvedību vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (5-6 gadi), Elektronisko sakaru likumu (6–18 mēneši).
Ar jūsu piekrišanu apstrādāto datu glabāšanas laiks tiek noteikts atbilstoši apstrādes mērķim. Ja esat devis savu piekrišanu datplūsmas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos un pēc tam atceļat savu piekrišanu, mēs vairs neapstrādāsim datplūsmas datus, lai uz tiem balstītu tiešo mārketingu. Tomēr mums joprojām ir tiesības vai pienākums apstrādāt trafika datus, piemēram, saskaņā ar līgumattiecībām vai juridiskām saistībām. Mutiski sniegto piekrišanu elektroniskie ieraksti var tikt glabāti kamēr ir spēkā attiecīgā piekrišana un noteiktu laiku pēc tam, kamēr tam ir atbilstošs glabāšanas mērķis (piem., lai pierādītu piekrišanas saņemšanas faktu laikā, kamēr var tikt celta iespējama prasība).

Kādas ir Jūsu izvēles iespējas un tiesības?

Likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības:

• pārbaudīt, kādu Jūsu informāciju esam apkopojuši un saglabājuši, ja vien piemērojamie likumi neparedz citādi.
• pieprasīt nepareizo, lieko, nepilnīgo un novecojošu personas datu labošanu vai dzēšanu;
• aizliegt (nepiekrist) savu personas datu izmantošanai tiešajam mārketingam, tirgus izpētei un sabiedriskās domas aptaujām;
• pieprasīt neiekļaut sarakstā tālruņa numuru un nenorādīt savu informāciju publiskajās uzziņās;
• atsaukt jebkuru sniegto piekrišanu. Ja izlemjat to darīt, mēs, iespējams, vairs nevarēsim nodrošināt Jums savus pakalpojumus;
• pieprasīt izpildīt tiesības uz personas datu pārnesamību;
• pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst personas datu apstrādei.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai izpildītu Jūsu pieprasījumus, mums var būt nepieciešams apstrādāt papildus personas datus un pieprasīt Jūsu identifikāciju.

Ja uzskatāt, ka „Telia” nav rīkojusies saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu vai piemērojamiem likumiem par privātumu, Jūs varat iesniegt sūdzību „Telia” vai nolemt par oficiālas sūdzības iesniegšanu, kompetentai iestādei personas datu jautājumos (Latvijas Datu valsts inspekcijai).

Kā uzzināt par izmaiņām šajā Paziņojumā?

Mums var rasties vajadzība atjaunot šo Paziņojumu savas darbības un Pakalpojumu izstrādes gaitā, tādēļ iesakām mūsu vietnē regulāri apskatīt šā Privātuma paziņojuma jaunāko versiju.

Kā ar mums sazināties?

Visos jautājumos par šo Privātuma paziņojumu vai savu personas datu apstrādi mēs iesakām sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Par sūdzībām un pieprasījumiem saistībā ar piekļuves tiesībām lūdzam sazināties ar:
SIA „Telia Latvija”
Reģistrācijas numurs: 40003057571
Adrese: Lielvārdes iela 8A, Rīga, LV-1006, Latvija
E-pasta adrese: personasdati@telia.lv
Telefona numurs: 67082277

Ja radušies jautājumi vai neskaidrības par šo Privātuma paziņojumu, lūdzam sazināties ar:
SIA „Telia Latvija”
Reģistrācijas numurs: 40003057571
Adrese: Lielvārdes iela 8A, Rīga, LV-1006, Latvija
E-pasta adrese: personasdati@telia.lv
Telefona numurs: 67082277