TELIA ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU UN CITU TELIA PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Noteikumi nosaka TELIA Pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, kas ir saistoša visiem TELIA Pakalpojumu lietotājiem (Pasūtītājiem) saskaņā ar Līgumu.

1.2. Šie Noteikumi izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas otro apakšpunktu un šajā redakcijā stājas spēkā ar 2018.gada 25.maiju. Attiecībā uz Pasūtītāju šie Noteikumi stājas spēkā līdz ar Līguma noslēgšanu un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Līgumi, kas noslēgti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, paliek spēkā, un uz tiem attiecināmi šie Noteikumi. Ja šajos Noteikumos atrunātais ir pretrunā ar līdz Noteikumu stāšanās spēkā brīdim noslēgtā Līgumā noteikto, tad spēkā ir šajos Noteikumos atrunātais. Visos pārējos gadījumos, ja rodas pretrunas starp Līgumu, to sastāvdaļām un pielikumiem, Līguma interpretācijā un iztulkošanā ievērojama šāda iepriekš minēto dokumentu noteikumu spēkā esamības hierarhija:
1.2.1. Līgums;
1.2.2. Specifikācija;
1.2.3. Noteikumi;
1.2.4. citi dokumenti, kuru nepieciešamību nosaka Pakalpojuma specifika un kurus TELIA ar Pasūtītāju konkrētajā gadījumā atzinuši par abpusēji saistošiem.

1.3. Līgumā lietotie termini un definīcijas atbilst šajos Noteikumos lietotajiem terminiem un definīcijām. Līgumā un šajos Noteikumos lietoti šādi termini un definīcijas:
1.3.1. Elektronisko sakaru tīkls – TELIA pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos, un tiek izmantoti Līgumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai;
1.3.2. Galiekārtas  –  iekārtas un ierīces (piemēram, tālruņa aparāti, faksi, modemi, datu pārraides  iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, pārveidotājierīces un dekodētājierīces), kas paredzētas pieslēgšanai Elektronisko sakaru tīkla Pieslēguma punktiem un kas nav TELIA īpašums (TELIA ierīces);
1.3.3. Klientu atbalsta dienests – Pieprasījumu reģistrācijas, uzskaites un apkalpošanas serviss; Pieprasījumu pieņemšanas un reģistrācijas laiks – 24*7*365;
1.3.4. Kompensācija – atlaide, kas tiek piemērota par Pakalpojuma nenodrošināšanu iepriekšējā periodā un Bojājumu nenovēršanu atbilstoši šī Pakalpojuma Specifikācijas vai Līguma nosacījumiem;
1.3.5. Pieprasījums – Pasūtītāja pieteikums par Bojājumiem vai citiem pārtraukumiem Pakalpojuma darbībā, pieteikums par Kompensācijas piešķiršanu;
1.3.6. Pieslēguma punkts – vieta, kurā Pasūtītājam tiek nodrošināta piekļuve Elektronisko sakaru tīklam;
1.3.7. Pieslēguma adrese – Pasūtītāja norādītā adrese, kurā Pasūtītājam tiek nodrošināta iespēja saņemt Līgumā norādītos Pakalpojumus;
1.3.8. TELIA ierīces – visas ierīces un iekārtas, kuras ir nepieciešamas Pakalpojuma nodrošināšanai un kuras Pasūtītājs īrē vai nomā no TELIA vai kuras TELIA ir nodevusi Pasūtītājam lietošanā bez atlīdzības;
1.3.9. Pieņemšanas akts – dokuments, kurā norāda Pasūtītājam nodoto un atpakaļ no Pasūtītāja pieņemto TELIA ierīču nosaukumu, skaitu, sērijas numuru, vērtību un citus nepieciešamos datus, Pasūtītājam piešķirtās fiksētās IP adreses, kā arī tās Pasūtītāja Galiekārtas, kuru identificēšana ir nepieciešama atbilstošo Pakalpojumu veidu sniegšanai;
1.3.10. Darba laiks – laiks jebkurā dienā no 8.00 līdz 18.00;
1.3.11. Darba uzdevums – rīkojums TELIA darbiniekiem vai TELIA pilnvarotiem pārstāvjiem veikt kādu konkrētu darbību attiecībā uz Pakalpojumu (ierīkošana, pārvietošana, pārtraukšana, atslēgšana u.c.);
1.3.12. Norēķinu cikls – laika posms, par kuru Pasūtītājs saņem Pakalpojumu rēķinu;
1.3.13. Pakalpojumi – TELIA publiskā Elektronisko sakaru tīkla pakalpojumi, kā arī citi TELIA saskaņā ar Līgumu sniegtie pakalpojumi;
1.3.14. Pakalpojuma ierīkošana – visu nepieciešamo darbu veikšana, lai nodrošinātu Pakalpojuma darbību saskaņā ar šī Pakalpojuma Specifikācijas vai Līguma noteikumiem;
1.3.15. Pakalpojumu kvalitāte – izmērāms rādītājs, kas raksturo sniegto Pakalpojumu atbilstību noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem un Līguma noteikumiem;
1.3.16. Pieejamība – laika apjoms mēnesī, kas ir izteikts procentos attiecībā pret kopējo mēneša laika apjomu, kurā Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi tiek izpildīti (Pakalpojums ir pieejams) atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam;
1.3.17. Specifikācija – Pakalpojumu tehniskā un finanšu specifikācija, kas tiek noslēgta un pievienota Līgumam kā pielikums, kļūstot par tā neatņemamu sastāvdaļu;
1.3.18. Plānotie darbi – pasākumu kopums, kas veikts ar mērķi uzlabot Elektronisko sakaru tīklu, lai nodrošinātu Pasūtītājam kvalitatīvu un nepārtrauktu Pakalpojuma darbību;
1.3.19. Bojājums – neparedzēts Pakalpojuma darbības pārtraukums, kura laikā Pasūtītājam ir liegtasiespējas lietot Pakalpojumu TELIA vainas dēļ;
1.3.20. Dati – fiziskās personas dati, kuru apstrāde TELIA izriet no Līguma vai saistībā ar Līguma noslēgšanu, izņemot Pasūtītāja klientu datus.
1.3.21. Pasūtītāja klientu dati – fizisko personu dati, kuru apstrādi (izņemot glabāšanu) datu rezerves kopēšanas, Telia Hosted Exchange, virtuālo skaitļošanas resursu nomas un CLOUDY CAM Pakalpojumu izmantošanas gadījumā veic pats Pasūtītājs un piekļuve kuriem TELIA bez Pasūtītāja īpaša pieprasījuma ir liegta.

1.4. Elektronisko sakaru tīkls ir TELIA īpašums, un TELIA lieto radiofrekvences, numerācijas diapazonus, īsos kodus un adreses, kuru lietošanas tiesības tai piešķir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

1.5. TELIA nosaka Elektronisko sakaru tīkla Pieslēguma punktu, ja TELIA ar Pasūtītāju nav noslēgusi līgumu par Elektroniskā sakaru tīkla piederības un apkalpošanas robežu vai par publiskā Elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu nav paredzēti speciāli noteikumi Pakalpojuma  Specifikācijā.

1.6. Mainoties nekustamā īpašuma, kurā atrodas Pieslēguma adrese, īpašniekam vai valdītājam, Līgumā norādītās Pasūtītāja tiesības un pienākumi nepāriet no Pasūtītāja uz jauno nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju. Ja Pasūtītājs maina norādīto Pieslēguma adresi, tam ir pienākums lauzt Līgumu Līgumā paredzētajā kārtībā. Pasūtītāja adreses maiņa neatbrīvo Pasūtītāju no saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem līdz Līguma laušanai.

2. PAKALPOJUMU IERĪKOŠANA UN LIETOŠANA

2.1. Pasūtītājs uz sava rēķina nodrošina vietu, kas atbilst Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo TELIA ierīču un kabeļu uzstādīšanai un apkalpošanai, elektrobarošanu un zemējumu, kā arī iespējas TELIA personālam šo aparatūru/kabeļus uzstādīt un apkalpot vai arī demontēt gadījumos, kad Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.

2.2. Ja Pasūtītājam tiek nodotas TELIA ierīces, tas notiek, parakstot abpusēju Pieņemšanas aktu. Pasūtītāja paraksts uz Pieņemšanas akta apliecina TELIA ierīces saņemšanu darba kārtībā ar nebojātu kontrolmarku. Pie Pasūtītāja novietotās TELIA ierīces, kas norādītas Pieņemšanas aktā, ir TELIA īpašums. Pasūtītājs ir mantiski atbildīgs par TELIA ierīču drošību.

2.3. Ja no Pasūtītāja vai trešo personu darbības neatkarīgu iemeslu dēļ TELIA ierīcēm ir radušies defekti, TELIA apņemas šos defektus novērst vai nomainīt TELIA ierīces ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ja TELIA ierīču defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad šo defektu novēršana notiek saskaņā ar atsevišķu vienošanos, un šo defektu novēršanu un Pakalpojuma atjaunošanu apmaksā Pasūtītājs.

2.4. Risks par TELIA ierīču bojāeju pāriet no TELIA uz Pasūtītāju Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī. TELIA ierīču bojājumu gadījumā, ja šie bojājumi radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, vai kontrolmarkas bojājuma gadījumā neatkarīgi no tā rašanās iemesliem, Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas samaksāt TELIA ierīces atlikušo vērtību, ja TELIA ierīce ir tikusi īrēta vai nomāta, vai TELIA ierīces Pieņemšanas aktā norādīto pilno vērtību, ja TELIA ierīce ir tikusi nodota Pasūtītāja bezatlīdzības lietošanā. Pēc samaksas veikšanas šajā punktā norādītajā kārtībā TELIA ierīce pāriet Pasūtītāja īpašumā, un uz to ir attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz Galiekārtām.

2.5. Ierīkojot Pakalpojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt TELIA bez maksas uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija  un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

3. PLĀNOTIE DARBI

3.1. TELIA ir tiesības veikt Plānotos darbus Elektronisko sakaru tīklā, un to laikā iespējams  Pakalpojumu sniegšanas pārtraukums vai traucējumi. Par Plānoto darbu uzsākšanu TELIA brīdina Pasūtītāju Specifikācijā noteiktajā kārtībā. Maksimāli pieļaujamo laiku Plānoto darbu veikšanai nosaka attiecīgā Pakalpojuma Specifikācija vai Līgums.

3.2. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir pienākums nodrošināt piemērotus apstākļus Plānotajiem darbiem.

4. PAKALPOJUMU ATSLĒGŠANA UZ LAIKU

4.1. Pēc Pasūtītāja pieteikuma TELIA atslēdz Pakalpojumus uz laiku. Šajā gadījumā par šo laiku tiek aprēķināta Pakalpojumu fiksētā maksa, ja TELIA un Pasūtītājs nav vienojušies savādāk.

4.2. TELIA var atslēgt Pakalpojumus bez Pasūtītāja piekrišanas šādos gadījumos:
4.2.1. ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktus elektronisko sakaru pakalpojumus operatīvajiem dienestiem;
4.2.2. dabas stihiju vai ārkārtas gadījumos līdz to novēršanai;
4.2.3. ja komunālajiem dienestiem nepieciešams veikt neatliekamus avārijas darbus, kuru izpildei nepieciešama Pakalpojumu atslēgšana;
4.2.4. reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu Elektronisko sakaru tīkla darbības pārtraukumus.

4.3. Šo Noteikumu 4.2.punktā paredzētajos gadījumos netiek aprēķināta Pakalpojuma fiksētā maksa par laiku, kad Pakalpojumi bijuši atslēgti, kā arī maksa par Pakalpojumu atslēgšanu un pieslēgšanu.

4.4. Iespēju robežās TELIA informē Pasūtītāju par Pakalpojumu atslēgšanu publiskā elektronisko sakaru tīkla avāriju, bojājumu vai citu iemeslu dēļ.

5. PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Informācija par TELIA Pakalpojumu kvalitātes parametriem (kvalitātes deklarācija) ir pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas interneta vietnē www.sprk.gov.lv. TELIA negarantē Līgumā norādīto Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Pasūtītāja subjektīvi interpretētajiem priekšstatiem un neatbild par zaudējumiem (gan tiešiem, gan netiešiem), kas Pasūtītājam radušies Pakalpojumu lietošanas rezultātā vai Pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ.

5.2. Ja Elektronisko sakaru tīkls ir bojāts vai saņemto Pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, tad Pasūtītāja pienākums ir pieteikt Bojājumu. TELIA nodrošina pieteikumu pieņemšanu par Bojājumiem un citiem pārtraukumiem Pakalpojumu darbībā 24 stundas diennaktī jebkurā dienā, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās pa TELIA vietnē norādīto Klientu atbalsta dienesta tālruni vai ar e-pasta starpniecību.

5.3. Pieteikumu no Pasūtītāja puses ir tiesīgas veikt tikai saskaņā ar Līgumu norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas.

5.4. Pirms informēt TELIA par Pakalpojuma darbības pārtraukumu, Pasūtītājs pārbauda elektrobarošanu un pārliecinās, vai pārtraukuma iemesls neatrodas Pasūtītāja atbildības zonā.

5.5. Veicot Bojājumu pieteikumu, Pasūtītājs norāda:
5.5.1. Pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un telefona numuru;
5.5.2. Pieslēguma adresi;
5.5.3. īsu Bojājuma aprakstu.

5.6. Pēc TELIA pieprasījuma Pasūtītājs sniedz informāciju arī par pieslēgtajām TELIA ierīcēm un Galiekārtām un to konfigurāciju, kas ir saistīta ar Pakalpojumiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai TELIA varētu nodrošināt savas saistības pret Pasūtītāju. TELIA ir tiesības veikt atsevišķus, saprātīgi nepieciešamus, ierobežojošus pasākumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu normālu darbību.

5.7. Nākamās darba dienas laikā pieteikumu Pasūtītājs apstiprina rakstiski, nosūtot to uz TELIA vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi. Domstarpību gadījumā rakstiskais pieteikuma teksts ir noteicošais.

5.8. Pieļaujamais Bojājuma novēršanas laiks ir norādīts attiecīgo Pakalpojumu Specifikācijās vai Līgumā. Ja ir saņemts rakstisks Pasūtītāja pieteikums, darba dienas laikā pēc Bojājuma novēršanas TELIA rakstiski informē Pasūtītāju par Bojājuma novēršanas laiku.

5.9. TELIA neatbild par Bojājuma novēršanas termiņu neievērošanu, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis pilnīgu piekļuvi TELIA ierīcēm vai Galiekārtām, kuras uzstādītas pie Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

5.10. Ja Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīti vairāki operatori, TELIA koordinē Bojājuma novēršanu.

5.11. Jebkādas pretenzijas saistībā ar TELIA sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs iesniedz rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc attiecīgā pretenzijas iemesla iestāšanās brīža. TELIA sniedz atbildi viena mēneša laikā.

5.12. TELIA neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam no TELIA neatkarīgu iemeslu dēļ, tostarp, ja Pasūtītājs lieto bojātas Galiekārtas un Galiekārtas, kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība noteiktām prasībām, bojātas TELIA ierīces, nepiesakot šādu Bojājumu TELIA šo Noteikumu  2.3.punktā  paredzētajā  kārtībā,  kā  arī  gadījumos,  ja Pasūtītāja telpās TELIA ierīces vai Galiekārtas Pakalpojuma nodrošināšanai nedarbojas elektroenerģijas piegādes traucējumu vai pārtraukuma dēļ. Ja Pasūtītāja vainas dēļ rodas kādi bojājumi vai kļūdas piegādātajā Pakalpojumā, Pasūtītājs sedz izdevumus, kas ir saistīti ar Pakalpojuma atjaunošanu.

6. KOMPENSĀCIJA

6.1. TELIA izmaksā Kompensāciju par Bojājumiem, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstveida pieteikumu. Maksa par Pakalpojumu netiek pārrēķināta, kā arī Kompensācija netiek izmaksāta gadījumos, ja Pasūtītājs ir pārkāpis Līguma noteikumus vai šos Noteikumus.

6.2. Ja Pasūtītājs ir pieteicis Pakalpojuma neatbilstību kādam no Specifikācijā vai Līgumā norādītajiem Pakalpojumu kvalitātes parametriem, TELIA, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstveida pieteikumu, veic atbilstošā Pakalpojuma fiksētās maksas pārrēķinu vai izmaksā Kompensāciju apmērā, kas ir proporcionāla Pakalpojuma kvalitātes parametru neatbilstības periodam, ja šī neatbilstība, skaitot no tās pieteikšanas brīža, ir ne mazāka par 24 (divdesmit četrām) stundām viena kalendārā mēneša laikā un pie nosacījuma, ja tā ir radusies TELIA vainas dēļ.

6.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar šiem Noteikumiem ir pieteicis Pakalpojuma Bojājumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt TELIA izmaksāt Kompensāciju konkrētajā Pakalpojuma Specifikācijā vai Līgumā norādītajā apmērā, ievērojot, ka jebkurā gadījumā Kompensācijas apmērs vienā norēķinu periodā nevar pārsniegt fiksētās Pakalpojumu maksas apmēru.

6.4. Ja Pakalpojums ir daļēji pieejams un pilnībā nav atjaunots, tad TELIA Kompensācijas apjomu attiecina uz maksām par to Pakalpojuma daļu, kura nav bijusi pieejama.

7. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

7.1. Pasūtītājs nav tiesīgs saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām.

7.2. Pasūtītājam ir aizliegts:
7.2.1. izmantot Elektronisko sakaru tīklu citu lietotāju traucēšanai vai darbībām, kas traucē Elektronisko sakaru  tīkla darbību un pakalpojumu nodrošināšanu citiem lietotājiem vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tostarp izplatīt surogātpastu;
7.2.2. patvaļīgi veikt pieslēgumus Elektronisko sakaru tīklam;
7.2.3. pieslēgt jebkādas Galiekārtas un/vai pieļaut to patvaļīgu pieslēgšanu Elektronisko sakaru tīklam, izņemot Līgumā noteiktajam TELIA sniegtā Pakalpojuma / pieslēguma saskarnei (interfeisam);
7.2.4. izmantot Elektronisko sakaru tīklu tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai, par ko nav noslēgts Līgums;
7.2.5. izmantot Elektronisko sakaru tīklu un saņemtos Pakalpojumus elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai trešajām personām;
7.2.6. mainīt TELIA noteikto maršrutēšanu Elektronisko sakaru tīklā.

7.3. Pasūtītājam ir pienākums:
7.3.1. ievērot šos Noteikumus;
7.3.2. samaksāt par saņemtajiem Pakalpojumiem;
7.3.3. saglabāt TELIA ierīces, kas ierīkotas vai uzstādītas Pasūtītāja telpās vai īpašumā, un nodrošināt  šīm  ierīcēm piemērotus apstākļus;
7.3.4. aizsargāt un saudzīgi lietot TELIA ierīkotos Pakalpojumus, Elektronisko sakaru tīklu un sadales iekārtas, kas atrodas Pasūtītāja īpašuma vai valdījuma robežās;
7.3.5. atļaut TELIA darbiniekiem vai tā pilnvarotām personām, uzrādot dienesta apliecību ar fotogrāfiju, piekļūt TELIA ierīcēm un Galiekārtām, kas atrodas Pasūtītāja īpašumā, veikt Pasūtītāja īpašumā abonenta līniju ierīkošanas darbus, pārbaudīt TELIA ierīces, Galiekārtas, līnijas, kabeļus  un Pakalpojumu kvalitāti, uzstādīt elektronisko sakaru aparatūru, kā arī to noņemt;
7.3.6. saprātīgiem līdzekļiem nodrošināt sava tīkla, darba staciju un serveru drošību pret ārēju ielaušanos/uzlaušanu/uzbrukumu un citām nesankcionētām darbībām.

7.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par informāciju, kuru tas izplata elektronisko sakaru tīklos.

7.5. Pasūtītājs ir atbildīgs par tā rīcībā esošo Galiekārtu, to programmnodrošinājuma un/vai interneta ierīču pareizu darbību. Pasūtītājam ir tiesības radušos problēmu novēršanai pieaicināt TELIA speciālistu, par to veicot atsevišķu samaksu saskaņā ar TELIA cenrādi.

7.6. Ja Pasūtītājs ir pārkāpis šo Noteikumu 7.2.2. vai 7.2.3.punkta noteikumus, tas maksā TELIA līgumsodu EUR 425 (četri simti divdesmit pieci eiro) apmērā par katru pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā norādīto saistību izpildes. Šajā punktā noteikto līgumsodu Pasūtītājam ir pienākums nomaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā no TELIA paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu saņemšanas dienas.

8. TELIA SAISTĪBAS, ATBILDĪBA UN TIESĪBAS

8.1. TELIA ir pienākums:
8.1.1. nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus Pakalpojumus;
8.1.2. nodrošināt iespēju bez maksas pieteikt Bojājumu;
8.1.3. noteikt samazinātu fiksēto maksu par Pakalpojumu gadījumos, kad Pakalpojums neatbilst noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī Specifikācijā vai Līgumā noteiktajām Pakalpojumu  kvalitātes prasībām;
8.1.4. informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem Pasūtītāja veiktajiem likuma pārkāpumiem, ja tādi kļūst zināmi, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā sniegt uzraudzības iestādēm to pieprasīto informāciju par Pasūtītāju.

8.2. TELIA pēc Pasūtītāja pieprasījuma aprēķina Kompensāciju šādos gadījumos:
8.2.1. ja TELIA nav sniegusi Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu vai šajos Noteikumos noteiktajā termiņā;
8.2.2. ja Elektronisko sakaru tīkla Bojājums nav novērsts šajos Noteikumos vai attiecīgā Pakalpojuma Specifikācijā vai Līgumā noteiktajā termiņā.

8.3. TELIA ir tiesības:
8.3.1. atslēgt Pakalpojumu, ja Pasūtītājs traucē elektronisko sakaru aparatūras ierīkošanas darbus, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Pasūtītājam;
8.3.2. bez Pasūtītāja piekrišanas izvēlēties Pakalpojuma sniegšanas tehnoloģiju, lai ierīkotu vai pārslēgtu Pakalpojumus, izmantojot vai neizmantojot elektronisko sakaru aparatūru;
8.3.3. konstatējot bojātas Galiekārtas vai patvaļīgu pieslēgumu TELIA publiskajam Elektronisko sakaru tīklam, atslēgt bojāto iekārtu vai atvienot pieslēgumu;
8.3.4. konstatējot šo Noteikumu 7.2.punkta noteikumu pārkāpumu, pārtraukt sniegt Pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma;
8.3.5. aprēķināt maksu par bojājuma novēršanu Elektronisko sakaru tīklā, TELIA ierīces vai Galiekārtas remontu, ja TELIA konstatē, ka traucējumi vai bojājumi Elektronisko sakaru tīklā radušies bojātas Pasūtītāja Galiekārtas dēļ vai bojājumu līnijā izraisījis Pasūtītājs;
8.3.6. ierakstīt Pasūtītāja telefona sarunas ar TELIA Klientu apkalpošanas dienestu.

8.4. TELIA neatbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Noteikumu 4.2.punktā paredzēto saistību neizpildes dēļ.

9. NORĒĶINU KĀRTĪBA

9.1. Par TELIA sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā pēc spēkā esošiem tarifiem un līgumtarifiem neatkarīgi no Pakalpojumu faktiskā izmantošanas laika. Ja Pasūtītājs neizmanto Pakalpojumus un/vai atslēdz TELIA ierīces un/vai Galiekārtas no Elektronisko sakaru tīkla, tas neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt no Līguma izrietošos maksājumus. Tarifu plānus un tarifu atlaides nosaka TELIA.

9.2. Līgumā noteikto maksājumu apmaksas kārtība:
9.2.1. Juridiskām personām: Pasūtītājs veic maksājumus saskaņā ar TELIA rēķiniem, kas apmaksājami 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem TELIA izraksta Pasūtītājam līdz  katra mēneša  10. (desmitajam) datumam, nosūtot to uz Pasūtītāja kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķinu par Pakalpojumiem TELIA var sagatavot elektroniski bez paraksta.
9.2.2. Fiziskām personām: Pasūtītājs veic maksājumus par tekošo kalendāro mēnesi saskaņā ar TELIA rēķiniem, kas ir apmaksājami līdz attiecīgā kalendārā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  Atlīdzību par fiksētās telefonijas pakalpojuma ietvaros veiktajām sarunām iepriekšējā kalendārajā mēnesī Pasūtītājs maksā līdz tekošā kalendārā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.

9.3. Samaksa par Pakalpojumu ierīkošanu, pārreģistrāciju un pārvietošanu, kā arī citām vienreizējām izmaksām tiek iekļauta pirmajā rēķinā pēc Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas un pārvietošanas pabeigšanas.

9.4. Maksu par Pakalpojumiem un TELIA ierīcēm Pasūtītājs sāk maksāt no dienas, kad pabeigta Pakalpojuma ierīkošana, pārreģistrācija vai pārvietošana, kas tiek fiksēta ar abpusēji parakstītu Pieņemšanas aktu, izņemot gadījumus, ja Specifikācijā vai Līgumā paredzēts savādāk. Ja kādā no trim iepriekšējiem norēķinu cikliem, neskaitot to, par kuru tiek izrakstīts kārtējais rēķins, nav aprēķināta un rēķinos iekļauta maksa par Pasūtītāja saņemtajiem Pakalpojumiem, tad TELIA ir tiesības to aprēķināt un iekļaut Pasūtītāja kārtējā rēķinā.

9.5. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no faktiskās Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas un pārvietošanas pabeigšanas bez pamatota iemesla neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Pakalpojumus bez iebildumiem dienā, kad TELIA ir faktiski pabeigusi Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas  un  pārvietošanas pabeigšanas darbus. Šādā gadījumā TELIA ir tiesības izrakstīt rēķinu atbilstoši Līgumā noteiktajam sākot ar dienu, kad pabeigta faktiskā Pakalpojuma ierīkošana, pārreģistrācija vai pārvietošana.

9.6. Maksa par Pakalpojumiem uzskatāma par veiktu dienā, kad naudas līdzekļi pilnā apmērā ir ieskaitīti TELIA bankas kontā.

9.7. Par laikā neveiktiem maksājumiem Pasūtītājam var tikt aprēķināti nokavējuma procenti 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no parāda summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pamatsummas samaksas pienākuma, un visi no Pasūtītāja saņemtie maksājumi pirmkārt dzēš nokavējuma procentus, bet atlikums tiek novirzīts kārtējā rēķina apmaksai. Ja TELIA ir izveidojusi rēķinu, bet Pasūtītājs informāciju par to nav saņēmis, tas neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma savlaicīgi samaksāt rēķinu.

10. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA

10.1. Ja Pasūtītājs noteiktā termiņā nav veicis maksājumu, TELIA izsūta atgādinājuma vēstuli. Ja maksājums nav veikts turpmāko 7 (septiņu) dienu laikā no atgādinājuma vēstules nosūtīšanas datuma, TELIA ir tiesības bez papildus brīdinājuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un nekavējoties izņemt pie Pasūtītāja novietotās TELIA ierīces (bet gadījumā, ja Pasūtītāja aparatūra atrodas pie TELIA, TELIA ir tiesīga izmantot lietas aizturējuma tiesības – aizturēt aparatūru un Pasūtītāja parāda segšanai rīkoties ar to likumā atļautajos veidos), tomēr beidzamais neatbrīvo Pasūtītāju no iztrūkstošās parāda summas un nokavējuma procentu samaksas TELIA.

10.2. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā saskaņā ar šo Noteikumu 10.1.punktu TELIA atjauno Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu  pārtraukšanas Pasūtītājs samaksā parādu un pēdējo par saņemtajiem Pakalpojumiem izrakstīto  un tam nosūtīto rēķinu. Ja norādītajā termiņā TELIA nesaņem šajā punktā minētos maksājumus, tai ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 3.5.punktu.

10.3. Par laika posmu, kad Pakalpojumu sniegšana pārtraukta saskaņā ar šo Noteikumu 8.3.3., 8.3.4. vai 10.1. punktu, TELIA aprēķina:
10.3.1. Pakalpojumu fiksēto maksu par laiku, kad Pakalpojumi bija pārtraukti;
10.3.2. maksu par Pakalpojumu pārtraukšanu un atjaunošanu.

10.4. Gadījumos, kas nav minēti šo Noteikumu 10.2.punktā, TELIA Pakalpojumu sniegšanu atjauno 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja pieteikuma un maksājuma apliecinājuma dokumenta saņemšanas par visu paredzēto maksājumu veikšanu, ja TELIA nav izmantojusi tiesības izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju.

10.5. Gadījumos, kas nav minēti šajos Noteikumos, paziņojums par Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Pasūtītājam tiek nosūtīts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

10.6. TELIA patur tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, ja TELIA saņēmusi pamatotu pretenziju no trešajām personām, tajā skaitā drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, par autortiesību aizskārumu, krāpniecību vai tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai attiecībā uz Pasūtītāja izvietotiem publiski pieejamiem datiem.

11. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

11.1. TELIA nodrošina informāciju par Pakalpojumiem  un to tarifiem, ievietojot to TELIA vietnē.

11.2. Jebkurš brīdinājums vai paziņojums saskaņā ar Līgumu un šiem Noteikumiem tiek uzskatīts par  nosūtītu un piegādātu, ja TELIA to ir nosūtījusi uz Pasūtītāja kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta vai juridisko adresi, vai Pasūtītājs Līgumā un Noteikumos paredzētos paziņojumus nosūtījis uz TELIA vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.

12. KONFIDENCIALITĀTE

12.1. TELIA un Pasūtītājs neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju saistībā ar Līgumu,  tā vēlākiem grozījumiem vai arī jebkuru pielikumu, kā arī Pakalpojumiem un tā detaļām, kuras bijušas pieejamas šā Līguma izpildes gaitā, un TELIA neizpauž informāciju par Pasūtītāja saņemtajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad tas tieši paredzēts Līgumā, šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām  ir piešķirtas šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, vai informācijas sniegšanu pieprasa (sniegšanai skaidri un nepārprotami ir piekritis) Pasūtītājs.

12.2. Šo Noteikumu izpratnē par konfidenciālu uzskatāma:
12.2.1. jebkura informācija un dati, neatkarīgi no to formas, informācijas nesēja un iegūšanas veida, kas ir vai var būt saistīta ar Pakalpojumiem, tā maksu, tehniskajiem risinājumiem, vietas piekļuves datiem;
12.2.2. jebkuri ziņojumi, analīzes, pārskati un citi dokumenti, ko ir sagatavojuši TELIA vai Pasūtītājs, to darbinieki un/vai to pilnvarotās personas, pamatojoties uz šo Noteikumu 12.2.1.punktā minēto informāciju un/vai datiem.

12.3. Gadījumā, ja konfidencialitātes noteikumi tiek pārkāpti, tad par šo pārkāpumu vainīgā puse atlīdzina  visus zaudējumus, kas radušies otrai pusei.

12.4. Šo Noteikumu 12.punkta noteikumi attiecībā uz konfidencialitātes prasību ievērošanu paliek spēkā neierobežotu laiku pēc Līguma darbības izbeigšanas neatkarīgi no Līguma izbeigšanas iemesla.

13. PERSONAS DATU APSTRĀDE

13.1. Šo Noteikumu 13.punkta noteikumi reglamentē Datu aizsardzības nodrošināšanu attiecībā uz Pasūtītāju, personu, kas vēlas kļūt par Pasūtītāju, Pasūtītāju, ar kuru Līgums vairs nav spēkā, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod TELIA (ar Pasūtītāja starpniecību vai bez) Datus, un TELIA vietnes apmeklētājiem (turpmāk persona, kas nav Pasūtītājs – Persona). Šo Noteikumu 13.punkts piemērojams Datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pasūtītājs vai Persona sniedz Datus (TELIA vietnē, papīra formātā, telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību) un kādās TELIA sistēmās vai papīra formātā tie tiek apstrādāti. Attiecībā uz Pasūtītāja klientu datu glabāšanu TELIA šo Noteikumu 13.punkts piemērojams tiktāl, ciktāl tas zemāk tieši atrunāts.

13.2. Pasūtītājs, parakstot Līgumu, apzinās, ka (i) Datu nodošana TELIA izriet no saistībām, kuras Pasūtītājs un TELIA ir uzņēmušies ar Līgumu, un (ii) TELIA kļūst par Datu pārzini Vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē. Pasūtītājs apliecina un garantē, ka Dati ir iegūti likumīgi, tie ir pilnīgi un aktuāli, un Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt TELIA par izmaiņām Datos. Ārpus Līgumā paredzēto saistību realizācijas  Datu apstrāde iespējma tikai normatīvo aktu izpildes nolūkā, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu Pasūtītāja vai Personas piekrišanu, kā arī, lai TELIA spētu realizēt savas likumiskās intereses, kas minētas Noteikumu 13.6.punktā. TELIA garantē Datu konfidencialitāti un aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Papildus noteikumi par Datu apstrādi konkrētu Pakalpojumu izmantošanas gadījumā var tikt ietverti Līgumos un Specifikācijās. Attiecībā uz specifiskiem Datu veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Pasūtītājs vai Persona tiek informēti brīdī, kad tās sniedz attiecīgus Datus TELIA.

13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, izmantojot Pakalpojumu, veic Pasūtītāja klientu datu apstrādi, un Pasūtītāja klientu datu glabāšana ir vienīgais to apstrādes veids, ko veic TELIA,  Pasūtītājam  pašam  ir  pienākums  nodrošināt  šādas  Pasūtītāja klientu datu  apstrādes  pilnīgu  atbilstību tiesību aktu  prasībām,  ieskaitot,  bet  neaprobežojoties  ar  visu  nepieciešamo  piekrišanu,  atļauju  un  reģistrāciju saņemšanu  gan  no  fiziskajām  personām,  kuru  dati  tiek  pakļauti  apstrādei,  gan  no  pilnvarotajām  valsts  iestādēm. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, aizstāvēt un pasargāt TELIA un tās darbiniekus pret visām un jebkādām prasībām un  pretenzijām,  ko  par  saistībām,  pienākumiem,  atbildību,  zaudējumiem,  izmaksām  un  izdevumiem  pret  TELIA vērsušas trešās personas sakarā ar Pasūtītāju pieļautu šo Noteikumu 13.3.punkta pārkāpumu, un pēc TELIA pieprasījuma patstāvīgi atbildēt par šādām prasībām un pretenzijām TELIA vietā.

13.4. Pasūtītājs  ir  atbildīgs  par  visām  darbībām,  kuras  ar Datiem veiktas,  izmantojot  Pasūtītāja  identifikācijas  datus  un  paroles  (elektroniskā pasta, fiksētas telefonijas identifikācijas datus un paroles u.c.). Pasūtītājs nedrīkst izpaust trešajām personām savus lietotāja identifikācijas datus un paroles, lai novērstu nelegālu lietotāju piekļūšanu Datiem un Elektronisko sakaru tīklam.

13.5. TELIA veic Datu apstrādi šādiem nolūkiem:

13.5.1. Pakalpojumu sniegšanas jomā:
13.5.1.1. Pasūtītāja vai Personas identificēšanai;
13.5.1.2. Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
13.5.1.3. Pakalpojuma ierīkošanai un sniegšanai (Līguma saistību izpildei);
13.5.1.4. Pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, Bojājumu novēršanai;
13.5.1.5. Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un Pakalpojumu attīstībai;
13.5.1.6. Pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
13.5.1.7. Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
13.5.1.8. Pasūtītāja vai Personas apkalpošanai;
13.5.1.9. sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
13.5.1.10. Pasūtītāja lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
13.5.1.11. norēķinu administrēšanai;
13.5.1.12. parādu atgūšanai un piedziņai;
13.5.1.13. TELIA vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

13.5.2. Komercdarbības plānošanas un analītikas jomā:
13.5.2.1. statistikai un komercdarbības analīzei;
13.5.2.2. plānošanai un uzskaitei;
13.5.2.3. efektivitātes mērīšanai;
13.5.2.4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
13.5.2.5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
13.5.2.6. atskaišu sagatavošanai;
13.5.2.7. Pasūtītāju vai Personu aptauju veikšanai;

13.5.3. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

13.5.4. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Persona vai Pasūtītājs tiek informēts brīdī, kad tas sniedz attiecīgus datu TELIA.

13.6. TELIA likumīgās intereses Datu apstrādē ir:
13.6.1. veikt komercdarbību;
13.6.2. sniegt Pakalpojumus;
13.6.3. pārbaudīt Personas identitāti pirms Līguma noslēgšanas;
13.6.4. nodrošināt Līguma saistību izpildi;
13.6.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms Līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā);
13.6.6. saglabāt Personas un Pasūtītāja pieteikumus un iesniegumus par Pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Klientu atbalsta dienestu, TELIA vietnē un pašapkalpošanās vidē;
13.6.7. analizēt TELIA vietnes darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
13.6.8. administrēt Pasūtītāja kontu TELIA vietnē;
13.6.9. segmentēt Pasūtītāju datu bāzi Pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
13.6.10. izstrādāt un attīstīt Pakalpojumus;
13.6.11. reklamēt Pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
13.6.12. nosūtīt citus ziņojumus par Līguma izpildes gaitu un Līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Personu un Pasūtītāju aptaujas par Pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
13.6.13. nodrošināt Elektronisko sakaru tīkla uzturēšanu un attīstību;
13.6.14. uzraudzīt Elektronisko sakaru tīkla darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
13.6.15. novērst krāpniecību;
13.6.16. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un komercdarbības uzskaiti un analītiku;
13.6.17. nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus TELIA;
13.6.18. nodrošināt un uzlabot Pakalpojumu kvalitāti;
13.6.19. administrēt maksājumus;
13.6.20. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

13.7. TELIA apstrādā un aizsargā Datus, kā arī glabā Pasūtītāja klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā iespējamos riskus un TELIA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
13.7.1. Datu šifrēšanu;
13.7.2. Pasūtītāja klientu datu šifrēšanu, ja tas paredzēts saskaņā ar Līgumu;
13.7.3. ugunsmūri;
13.7.4. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
13.7.5. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

13.8. TELIA attiecībā uz Pasūtītāju vai Personu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Pasūtītājs vai Persona par šādām TELIA darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pasūtītājs vai Persona var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Pasūtītāja vai Personas tiesības izmantot atsevišķas tam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

13.9. Ar Pasūtītāju noslēgtā Līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai TELIA var pilnvarot trešās personas, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas Pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, Pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu un rēķinu izsūtīšanu. Ja, izpildot šos uzdevumus, trešās personas apstrādā TELIA rīcībā esošos Datus, tās uzskatāmas par TELIA datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un TELIA ir tiesības nodot šīm trešajām personām šo darbību veikšanai nepieciešamos Datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Trešās personas nodrošinās Datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar TELIA prasībām un tiesību aktiem un neizmantos Datus citos nolūkos, kā tikai Līguma saistību izpildei TELIA uzdevumā.

13.10. TELIA apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem priekšnoteikumiem:
13.10.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā Līgums;
13.10.2. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TELIA vai Pasūtītājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai uzturēt prasību tiesā);
13.10.3. kamēr TELIA pastāv juridisks pienākums Datus glabāt;
13.10.4. kamēr ir spēkā Pasūtītāja vai Personas piekrišana Datu apstrādei, ja nepastāv cits Datu apstrādes likumīgs pamats.

13.11. TELIA glabā Pasūtītāja klientu datus tikai tik ilgi, kamēr spēkā ir Līgums.

13.12 Pēc noteikumu 13.10. un 13.11.punktā minēto priekšnoteikumu izbeigšanās Dati tiek dzēsti vai anonimizēti..

13.13. Pasūtītājam un Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Datu apstrādi. Par Datu pareizību Pasūtītājs var pārliecināties un Datus labot, rakstiski sazinoties ar TELIA vai – gadījumos, kad Pakalpojums tiek sniegts, izmantojot TELIA pašapkalpošanās vidi, – arī TELIA pašapkalpošanās vidē.

13.14. Pasūtītājam un Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi Datiem, kā arī pieprasīt TELIA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pasūtītāju vai Personu, tiesības iebilst pret Datu apstrādi, kā arī tiesības uz Datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl Datu apstrāde neizriet no TELIA pienākumiem, kas tai uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

13.15. Pasūtītājs vai Persona var iesniegt pieprasījumu par savu Noteikumu 13.14.punktā norādīto tiesību īstenošanu:
13.15.1. rakstveida formā klātienē TELIA juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
13.15.2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz TELIA elektroniskā pasta adresi personasdati@telia.lv;
13.15.3. TELIA vietnē.

13.16. Saņemot Pasūtītāja vai Personas pieprasījumu par savu Noteikumu 13.14.punktā norādīto tiesību īstenošanu, TELIA pārliecinās par Pasūtītāja vai Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, informējot par to Pasūtītāju Līgumā paredzētajā kārtībā, bet Personu – atbilstoši pieprasījuma iesniegšanas veidam.

13.17. Gadījumā, kad Datu apstrāde notikusi, pamatojoties uz Pasūtītāja vai Personas piekrišanu, to jebkurā brīdī iespējams atsaukt tādā pat veidā, kādā piekrišana ir dota. Šādā gadījumā turpmāka Datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē Datu apstrādi, kura veikta laikā, kad Pasūtītāja vai Personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta Datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.